images_P1010004_liten.jpg
Tomtefelt_110806_009_liten.jpg

Velkommen til Areal og Eiendom AS


Vi er et rådgivningsfirma som tilbyr offentlige og private grunneiere og utbyggere råd innen fast eiendom.

Vi arbeider med grunnerverv, makeskifte og forhandlinger om overtagelse av grunn.

Vi tilbyr rettshjelp innen jordskifterettens virkeområde.

Vi verdsetter og takserer eiendom, særlig landbrukseiendommer og tomtegrunn. Vi er medlem av Norges TakseringsForbund.

NTF_logo.jpg

Vi utarbeider sakkyndige uttalelser innen jordbruk og skogbruk.

Vi utarbeider arealplaner og gjennomfører planprosesser, slik som konsekvensutredninger, reguleringsplaner, kommuneplaner osv.

Vi kan hjelpe til med fradelingssaker, konsesjonssøknader, byggesaker og lignende.

Vi har kartbehandlings- og landmålingsutstyr og kan gjennomføre kartlegging, utarbeide temakart, utføre arealanalyser og lignende.

mobilmast.jpg

Areal og Eiendom AS
Storgata 26, 3 etg
2212 Kongsvinger

Tlf 62 81 82 83