Jordskifte

Vi kan tilby råd og veiledning blant annet innen:

  • Grensetvister
  • Avklaring av rettigheter innen fast eiendom, feks rett til veg, beite, ledningsfremføring osv.
  • Løse opp eller lage regler for drift av en eiendom som eies i et sameie
  • Lage regler for felles ordninger når det er sambruk av et område, for eksempel felles jakt, beite, vegbruk osv
  • Tradisjonelt jordskifte, makebytte og utbyggingsjordskifte
  • Fellesordninger mellom eiendommer i byer og tettsteder, feks felles utbygging av tomteareal.
  • Avløse eller omgjøre bruksrettigheter, for eksempel rett til å ta ved, beite, ha båtopplag osv
  • Gjennomføre fellestiltak som veger, småkraftutbygging, hyttefelt osv
  • Deling av eiendommer

Jordskifteretten

Vi kan bidra både til minnelige ordninger samt kreve jordskiftesak og møte i retten som prosessfullmektige.

Makeskifte

Ved offentlig grunnerverv eller ved privat utbygging, kan både grunneier og tiltakshaver være bedre tjent med å få igjen areal i stedet for penger. Vi har kunnskap om hvordan en kan få kjøpt inn areal som kan makebyttes bort. Vi kan tilby råd og veiledning eller stå for gjennomføringen av hele makeskifteprosessen.