Grunnerverv og ekspropriasjon

Areal og Eiendom AS kan bistå rettighetshavere og tiltakshavere som offentlige myndigheter, utbyggere og private grunneiere med ulike grunn og rettighetserverv.


Offentlige myndigheter, utbyggere og enkelte andre tiltakshavere kan få rett til å erverve grunn og rettigheter ved tvang. Vi kan bistå i en slik prosess, med forhandlinger, forberedelse til skjønn og bistand ved selve skjønnsgjennomføringen.
Private grunneiere som blir berørt av grunnerverv og/eller ekspropriasjon av sin eiendom kan vi bistå med faglige og juridiske råd ved gjennomføringen av ervervet.
Vårt hovedfokus er å få til avtaler ved minnelige forhandlinger.


Vern og båndleggelse/klausulering

Som ved ekspropriasjon og grunnerverv, kan vi bistå dersom areal skal båndlegges. Slik båndleggelse kan være naturfredning, rett til å anlegge kraftledningsmaster, rett til å legge ned ledninger i grunnen osv. Vi kan herunder påta oss forhandlinger, forberedelse til skjønn og bistand ved selve skjønnsgjennomføringen.