Verdsetting og taksering av eiendom

Landbrukseiendommer med en størrelse over 100 daa, hvorav maksimalt 35 daa dyrka mark er foreløpig konsesjonspliktige etter konsesjonsloven. Det betyr at de er underlagt myndighetenes kontroll vedrørende hvem som får kjøpe og til hvilken pris. For rene skogeiendommer er det unntak fra konsesjonsplikten.

Vi har lang erfaring med å verdsette landbrukseiendommer og utfører årlig mange slike takstoppdrag i hele landet, men med hovedtyngde på Østlandsområdet.

Ved odelsoverdragelse og ved overdragelse innen nær familie kan vi gi råd og verdsette etter de regler og praksis som gjelder for slike overdragelser.

Vi takserer og vurderer markedsverdien for potensielle utbyggingsområder/næringseiendommer.